Stabiltetstester

Under arbetet med att få båten CE godkänd har stabilitetstester gjorts. Dessa har gjorts med antagandet att båten slår runt av någon anledning och man ska därefter klara att länsa båten. För normala båtar kan det testet vara klurigt att klara av. Aevotec 540 har dock extremt god stabilitet och flytförmåga så att även om båten vattenfylls genom att sätta igen båda självlänsarna och man fortsätter att pump in vatten i båten så håller hon sig flytande utan problem. Även då relingen trycks ner under vattenytan rätar hon upp sig.

Nedan kan ses då länsbrunnarna är igensatta och med den gula slangen pumpas kontinuerligt vatten in i båten för att sänka henne så mycket som möjligt. I det läget så ligger hon i jämviktsläge. Man kan se att lite vatten rinner ut längs nedre delen av relingen. Detta är gjort som stabilitetstest och länsbrunnarna är annars alltid öppna.

Då relingen trycks ned så flyter hon upp och återgår åter till samma jämnviktsläge.

Båten är också provad med att se hur mycket hon får slagsida om man lastar henne med fullt antal människor i båten. I nedan bild så är det under förberedelsen för testet. Man kan notera att förutom sandsäckarna som motsvarar 6 personer så står även Niclas Kling tillsammans med Olavi och har lastat färdigt. Trots det är slagsidan inte mer än på bilden och hon har inte tagit in något vatten i genom självlänsarna.